مهمان خانه و رستورانت کینگ
  • مزار شریف

  • 0771750000


Fridge
parking
Bath

Description

 

رستورانت کینگ دروازهء شادیان مقابل سرای مرحوم حاجی مقیم بای شماره تماس بگیرید. 0787667000_ 0771750000


Location on Map