اپارتمان فروشی
  • بالکن دارد

فروشی
$.45000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
110 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک دوم پروژه تایمنی

Posted by

Free Ads

Description

آپارتمان-/55000$ دالری فقد در مقابل -/45000$ دالر امریکایی

آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل:
 لفت ترکی
 مرکزگرمی استندرد ترکی
 و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی
 تمامی کلکین ها PVC با کیفیت
 سپل و تحداب مستحکم و با مقاومت
 میتر برق جداگانـــه برای هر واحد
 چاه عمــــیق ( آب شـــــــــیریــــن )
 آفتاب رخ
سال تاسیس: اواخر 1397

 آپـــــــارتـــمــــــــــــــان 3 اطـــــــــــــاقــــه:--
مساحت: 110 متر مربع
تعداد اطاق: 3 اطاق
تشناب: 2 (یک در دهلیز ، یک در اطاق)
آشپزخانه عصری اوپن
بالکن: 1 وسیع
قیمت مجموعی مبـــــــــلغ: $-/45000 دالر امریکایی

آدرس: ســــــــرک دوم پـــــروژه تــایــمــــــنی، لب سرک فرعی نــــــــــــفــش نمره.


Location on Map