اپارتمان فروشی
  • لفت مرکز گرمی پارکن و آب شیرین

فروشی
$.0

Bedrooms
2
Bathrooms
1
Area
80 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک اول پروژه تایمنی

Posted by

Free Ads

Description

آپارتمان های فروشی دو اطاقه سه اطاقه و چهار اطاقه.
مشخصات :
با داشتن تمام سهولت های زنده گی از قبیل لفت مرکز گرمی پارکن و آب شیرین.
مساحت دو اطاقه ۸۰ متر مربع
مساحت سه اطاقه ۱۰۰الی ۱۲۰ متر مربع
مساحت چهار اطاقه ۱۴۰ متر مربع
آدرس: سرک اول پروژه تایمنی نزدیک به شفاخانه ملت.
نوت : برای دانستن قیمت ها به شماره های ذیل به تماس شوید. ۰۷۹۵۶۲۵۲۲۴-۰۷۸۹۳۰۰۶۳۴


Location on Map