آپارتمان فروشی
  • مرکز گرمی و آب شیرین

فروشی
$.50000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
100 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سلیم کاروان کوچه کلینیک

Posted by

Free Ads

Description

آپارتمان ها فروشی سه اطاقه وچهار اطاقه 
مشخصات:
از قبیل لفت مرکزگرمی پارکینیگ آب شرین در یک فضای مناسب
مساحت سه طاقه ۱۰۰متر مربع
مساحت چهار اطاقه ۱۴۰ متر مربع
قیمت ها:
قیمت سه اطاقه ۵۰ هزار دالر
قیمت چهار اطاقه ۶۰ الی ۷۵ هزار دالر
آدرس:
سلیم کاروان کوچه کلینیک صحت افغان
شماره های تماس:  ۰۷۸۹۳۰۰۶۳۴ ۰۷۹۵۶۲۵۲۲۴
در صفحه ما میتوانید از نشر حویلی وآپارتمان ها دیدن کنید و صفحه ما را لایک وشیرنماید


Location on Map