خانه فروشى
  • قیمت فروش 75000 دالر، گرو 3000 دالر

فروشی
$.75000

Bedrooms
6
Bathrooms
3
Area
150 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
کابل افغانستان

Posted by

NawidKhaybar

Description

خانه فروشی ناحیه (8) کابل کارته نو دارای چهار منزل،(6)اطاق(3)تشناب(2)اشپزخانه اب و برق فول تهکو موتراو با سیستم عصری اعمار ګردیده قباله شرعی میباشد کوچه پخته! مساحت زمین (150)یکنیم بیسواه! ادرس سرک نو روبرو حوزه هشت (8) از سرک عمومی هفتاد متر فاصله دارد! قیمت :(75,000)دالر با جور امد اګر کسی ګروی میګرد (30,000) دالر میشود! برای معومات بیشتر با شماره ذیل با تماس شوید! شماره تماس(0789129014)


Location on Map