اپارتمان فروشی
  • اپارتمان vip

فروشی
$.100000

Bedrooms
5
Bathrooms
3
Area
208 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
پروژه تایمنی

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمان های فروشی سرک سوم پروژه تایمنی کابل
۲اتاقه ۳اتاقه ۴اتاقه ۵اتاقه 8 منزل21 واحد
دارای دو تشناب یک آشپز خانه کراچ موتر هر واحد.
مرکز گرمی لفت آفتاب رخ پارکنگ موتر
دو اتاقه به مساحت 90 مترمربع به قیمت 35000 دالر با جور آمد.
سه اتاقه  به مساحت 118 متر مربع به قیمت 60000 دالر با جور آمد.
چهار اتاقه به مساحت 140 متر مربع به قیمت 70000 دالر با جور آمد.
۵اتاقه به مساحت 208متر مربع قیمت 100000دالر با جور آمد.
منزل هشتم داری یک واحد (چهار اتاق دو تشناب یک آشپزخانه) با تخت بام به مساحت 300 متر مربع به قیمت 120000 دالر با جور آمد.
واتسب و ایمو 0781373030 / 


Location on Map