خانه فروشی
  • لب سرک عمومی

فروشی
$.250000

Bedrooms
7
Bathrooms
2
Area
200 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
سینمای پامیر

Posted by

Free Ads

Description

 کابل / سینمایی پامیر  / لب سرک عمومی ساحه تجارتی  

  حویلی فروشی 

☆ یک دربند حویلی با مشخصات ذیل به  فروشی میرسد! 
قباله شرعی 
 دارای7  اطاق 
 تشناب 2
 اشپزخانه 1
3تهکو 
3 دوکان 
مساحت زمین 200 متر میباشد

☆ قیمت دونیم لک دالر با جور امد
نوت!حویلی مذکور ساحه تجارتی بوده و برای گدام   تجارتی 

#Cell_phone_0783511370


Location on Map