خانه فروشی
  • 6بسوه

فروشی
$.0

Bedrooms
5
Bathrooms
2
Area
6 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ده عربان قرغه

Posted by

Free Ads

Description

حولی فروشی 
 در ساحه ده هر بان قرغه که دارای ۶ بیسوه زمین میباشد و۵ اتاق دارد دو اتاق با تمام امکانات مدرن و تشناب آشپزخانه نل آب ۲۴ساعته ۳اتاق دیگرش ساده است قبالا عرفی دارد ۶بیسوه زمین قیمت فی بسیوه ۱۱۰۰۰ هزار دالر با جور امد.
0770472009


Location on Map