اپارتمان فروشی
  • لفت و مرکز گرمی

فروشی
$.65000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
190 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
خیر خانه

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمان های فروشی خیر خانه منزل ششم سه اتاقه و چهار اتاقه با تخت بام و بیدون تخت بام.
مشخصاتی سه اتاقه
دارای سه اتاق دوتشناب یک آشپزخانه  اوپن.
مساحت با تخت بام ۱۹۰متر مربع بیدون تخت بام ۱۲۰ متر مربع .
قیمت با تخت بام ۶۵۰۰۰دالر با جور امد بیدون تخت بام ۵۲۰۰۰هزار دالر  با جور آمد.

مشخصات چهار اتاق 
دارای چهار اتاق  سه تشناب  ویک آشپزخانه.
مساحت با تخت بام ۱۹۰متر مربع بیدون تخت بام ۱۲۰ متر مربع .
قیمت با تخت بام ۶۵۰۰۰دالر با جور امد بیدون تخت بام ۵۲۰۰۰هزار دالر  با جور آمد.
جزیات 
مرکزگرم یلفت آفتاب رخ و پارکینگ موتر.
ادرس خیرخانه  حصه سوم پیش ایستگاه موتر های میدان ناصر تاور.شمار تماس 0775959111.


Location on Map