خانه فروشی
  • دارای حولی

فروشی
$.58000

Bedrooms
9
Bathrooms
3
Area
113 Sq
City
هرات
Category
خانه
Address
سرک ۶۴ متره صادق ۳۸ داخل کوچه ۴ متره

Posted by

Free Ads

Description

خانه فروشی: تماس 0788440464

0799122414
خانه سه ونیم طبق داری جمله ۹ اطاق پارکینگ نور گیر حیات خلوت  آب شهری دارای پنجره های UPVC  و چاه دستی ومیتربرق
قیمت : 58000$  هزار دالر با جورآمد
آدرس: سرک 64 متره صادق 38 داخل کوچه 4 متره.
زمین خالص 113متر آبادی تقریبا 400 متر


Location on Map