خانه کرایی
  • به گرو هم داده میشود

کرایی
$.12000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
100 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک دهم تیمنی

Posted by

Free Ads

Description

اپارتمان کرایی ارزان سرک دهم تایمنی
مشخصات 
منزل دوم
سه اتاق
یک آشپزخانه 
دوتشناب
جزیات
کرایش ۱۲هزار افغانی 
نکته اگر کرویی هم میکرین میشه ۳لک کرویش و ۵۰۰۰کرایش ماهانه
مرکزگرمی لفت گراچ موتر نداره

   ( Whatsup, imo  0781373030 / 0784213065 
 


Location on Map