اپارتمان کرایی
  • نزدیک بازار سیستم مرکز گرمی

کرایی
$.300

Bedrooms
4
Bathrooms
2
Area
120 Sq
City
کابل
Category
آپارتمان
Address
سرک دوم پروژه تیمنی

Posted by

Free Ads

Description

 آپارتمان کرایی :

          برای فامیل محترم شما
                    در بهترین موقعیت شهر‌کابل:

       سرک دوم پروژه تایمنی پیش بازار سرک دوم 

     (2) اطاقه 
دو اطاق مبلغ کرایی 200$ دالر فاینل 
     (3)اطاقه 
سه اطاق مبلغ کرایی250$ دالر فاینل
     (4)اطاقه
چهار اطاق ملبغ کرایی 300$ دالر فاینل

 1⃣منزل چهارم
 2⃣سیستم مرکز گرمی 
 3⃣3آب شیرین 
 4⃣پارکینگ 
 5⃣میتر برق کاملآ مستقل
 6⃣ 2 تشناب
 7⃣نزدیک مکتب مسجد وبازار
8⃣الماری در دهلیز و اطاق ها 


برای معلومات بیشتر باما به تماس شوید:  
                                                          

0744838844
0788338786


Location on Map