خانه فروشی
  • موتر رو

فروشی
$.220000

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
300 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
زیارت فارم ، کابل

Posted by

Sarpanahaf

Description

یک دربندحویلی فروشی دارای سه اطاق آشپزخانه دوحمام عصری گراچ موترودارای آب وبرق به مساحت دوصدمترمربع قیمت بیست دولک افغانی همراه باجور آمد. آدرس دارالامان عقب پارلمان جدید


Location on Map