خانه فروشی
  • بمبه با آب شیرین

فروشی
$.36000

Bedrooms
2
Bathrooms
1
Area
300 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ارزان قیمت بلاک پانزده گذشته

Posted by

Zemaryal Ahmad

Description

خانه فروشی دارای دو اطاق نشینمن آشپزخانه ، دهلیز ، حمام تشناب بمبه آب با آب شرین سه بسوه با داشتن قواله شرعی موقعیت کابل ارزان قیمت بلاک پانزده گذشته از چهاراهی بت خواک کوچه دوم سرک هشتاد متره قیمت 36000 دالر با جورآمد خریدار واقعی مسج کند


Location on Map